Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

 • Muhlenkord.nl garantie: de garantie aangeboden door ikwileenautokopen.nl zoals omschreven in artikel 3;
 • Factuur: de aankoopfactuur waarop de koopprijs is vermeld
 • Inruilauto: de auto van de Koper die hij/zij wenst in te ruilen bij aankoop van een occasion.
 • Koper: de rechtspersoon of natuurlijkpersoon die de occasion koopt dan wel heeft gekocht bij muhlenkord.nl
 • Koopprijs: Het bedrag dat koper conform de overeenkomst dient te voldoen aan muhlenkord.nl
 • Muhlenkord.nl
 • Occasion: een gebruikte auto van muhlenkord.nl
 • Overeenkomst: de koopovereenkomst van een occasion (en inruilauto)

Artikel 2. Acceptatie occasion

Koper accepteert de occasion in de staat waarin het is geleverd en is bekend met de onderhoudshistorie. Muhlenkord.nl is niet bekend met de technische- of andere gebreken aan de occasion.

Artikel 3. Muhlenkord.nl garantie

Op de verkochte occasion wordt standaard 6 maanden “Basis” garantie verleend conform de bijgesloten garantievoorwaarden tenzij koper hier van afziet in de overeenkomst. In dat laatste geval, kan koper geen rechten ontlenen aan de ikwileenautokopen.nl garantie. De ikwileenautokopen.nl garantie wordt uitgevoerd door CG Car-Garantie Versicherungs-AG.

Artikel 4. Eigendomsvoorbehoud

Na ondertekening van de overeenkomst blijft het eigendom van de occasion bij ikwileenautokopen.nl tot het moment dat (I) de volledige koopprijs door koper is voldaan conform artikel 5 (II) de eventuele inruilauto bij ikwileenautokopen.nl is afgeleverd conform artikel 8 en (III) het voorbehoud “goedkeuring van de directie van ikwileenautokopen.nl is vervallen. Pas nadat aan deze voorwaarden is voldaan zal het eigendom van de occasion overgaan in de koper. Dit gebeurt doormiddel van de feitelijke levering van de occasion en het overhandigen van de bijbehorende kentekenpapieren (dan wel de kentekencard).

Artikel 5. Betaling

Betaling van de koopprijs dient te geschieden voorafgaande aan de levering van de occasion, op ABN AMRO bankrekeningnummer NL21ABNA0571898602 t.n.v. IWEAK B.V. onder vermelding van het kenteken van de occasion. Kasstortingen alsmede contante betalingen worden niet geaccepteerd.

Artikel 6. Factuur

Koper ontvangt van ikwileenautokopen.nl binnen twee weken na ondertekening van de overeenkomst de factuur voor de aankoop van de occasion. Koper ontvangt voor de inruilauto een aparte schriftelijke verklaring waarin de overname van de inruilauto is vastgelegd.

Artikel 7. Termijn ophalen occasion

Koper dient de occasion binnen 10 dagen na ondertekening van de overeenkomst bij ikwileenautokopen.nl op te halen. Als de occasion dan niet is opgehaald behoudt ikwileenautokopen.nl zich het recht om de overeenkomst te ontbinden. In dat geval mag ikwileenautokopen.nl de occasion aan een derde partij verkopen met doorbelasting aan de koper van de gemaakte kosten en/of geleden verliezen tot een maximum van 15% van de koopprijs.

Artikel 8. inruilauto

Indien er sprake is van een inruilauto, dient deze gelijktijdig met het ophalen van de occasion te worden afgeleverd op het terrein van ikwileenautokopen.nl. Daarnaast gelden bij inruil de volgende voorwaarden:

 • De inruilauto dient zich nog in exact dezelfde staat te bevinden als bij ondertekening van de overeenkomst (met uitzondering van het kilometrage). Hiermee wordt bedoeld: geen extra schades aan het exterieur en interieur. Een en ander is ter uitsluitende beoordeling van ikwileenautokopen.nl. Mocht de inruilauto zich niet in dezelfde staat bevinden, dan is het ikwileenautokopen.nl gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 • Koper is er zelf voor verantwoordelijk dan zijn verzekeringen voor de inruilauto worden opgezegd en eventuele financiering met bijbehorend pandrecht volledig wordt afgehandeld. De inruilauto dient aan ikwileenautokopen.nl te worden overgedragen zonder dat derden daar rechten op hebben. Op verzoek van ikwileenautokopen.nl zal de koper daar bewijs van leveren.
 • Mocht de koper na ondertekening van de overeenkomst de inruilauto om welke reden dan ook (niet) willen inruilen dan behoudt ikwileenautokopen.nl zich het recht om annuleringskosten in rekening te brengen naast (uiteraard) de verhoogde koopprijs.
 • Als ikwileenautokopen.nl eventueel kosten moet maken omdat de koper niet voldoet aan (een van) deze voorwaarden komen die kosten voor rekening van de koper. De koper blijft daarnaast volledig verantwoordelijk voor alle verplichtingen en/of aansprakelijkheden die verband houden met de inruilauto die ontstaan gedurende de tijd dat deze van de koper was.

Artikel 9. Inhoud van de overeenkomst

In de schriftelijke of elektronische vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval opgenomen:

 • De omschrijving van de auto en eventueel in te kopen auto, beiden met het eventuele toebehoren.
 • De prijs van de auto op het moment van de koop en verkoop, met de aanduiding of de prijs een vast of niet-vast overeengekomen prijs is
 • De prijs van de eventueel in te kopen auto op het afgesproken moment van levering van die auto.
 • Afleveringskosten van de auto.
 • De vermoedelijke of uitdrukkelijk vastgesteld leverdatum
 • De verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij de verkoper of een derde als garantiegever optreedt (zo mogelijk wordt inzage gegeven in de garantiebepalingen van deze derde).

Artikel 10. Prijswijzigingen/stijging

Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de vast als niet-vast overeengekomen prijs van zowel nieuwe als gebruikte auto’s te allen tijde doorberekend.

Artikel 11. Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de koper die worden vermeld op de overeenkomst worden door ikwileenautokopen.nl verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan ikwileenautokopen.nl: de overeenkomst uitvoeren en zijn garantieverplichtingen jegens koper nakomen, koper een optimale service bieden, de koper tijdig voorzien van actuele auto-informatie en koper gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden waaronder de importeur van een merk voertuig ten behoeve van directie marketing activiteiten voor voertuigen. De autogegevens worden opgenomen in het systeem van Stichting Nationale Autopas. In dit systeem worden afgelezen kilometerstanden geregistreerd om fraude met kilometertellers te voorkomen. Tegen verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de Wbp ten behoeve van direct-mailing activiteiten wordt het eventueel door de koper bij ikwileenautokopen.nl aan te tekenen verzet.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen betreffende de interpretatie, geldigheid of nakoming van de overeenkomst zullen uitsluitend worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Zwolle.